Счетоводно обслужване

Извършваме счетоводни услуги за предприятия и физически лица, при спазване изискванията на националните и международни счетоводни стандарти:

  • Цялостно счетоводно обслужване, включително интернет банкиране, представляване пред държавните администрации;

  • Организиране на финансово-счетоводна дейност на фирми, вкл. избор на счетоводни кадри;

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, отчитане на труд и работни заплати, включително директни контакти с назначения персонал;

  • Регистрация и обслужване съгласно Закон за данък върху добавената стойност;

  • Годишно счетоводно приключване, съставяне на междинни и годишни финансови отчети и данъчни декларации;

  • Изготвяне на годишни отчети за дейността и други статистически форми за Националния статистически институт.